lojban Ismertető

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

Lojban - A Logikus Nyelv

la lojban po'u le logji bangu

Bevezetés

A Lojban (/ LOZS-ban /) egy mesterséges nyelv. Eredetileg a projektet "Loglan"-nak hívta alapítója, Dr. James Cooke Brown, aki 1955-ben kezdte konstruálni a nyelvet, céljai elsősorban a "Loglan"

című cikkben lettek leírva, ami a Scientific American 1960-as, Júniusi számában jelent meg. A Loglan/lojban nyelvet három évtizeden át építették tucatnyian, több száz segítővel, 1987-től a The Logical Language Group vezetése alatt.

Sok mesterséges nyelv létezik, de a Loglan / lojban-t úgy tervezték, hogy több szempontból is egyedülálló legyen. A következő főbb jellemzői vannak:

  • A Lojban arra lett tervezve, hogy kommunikáljanak vele az emberek egymással, és esetleg a jövőben a számítógépekkel.
  • A Lojban célja, hogy kulturális szempontból semleges legyen.
  • A Lojban nyelvtana a logikai elveken alapul.
  • A Lojban nyelvtana egyértelmű és félreérthetetlen.
  • A Lojban fonetikus betűírást használ, és világos megállapodást a szavak kiejtéséről.
  • A Lojban egyszerű a természetes nyelvekhez képest, könnyű megtanulni.
  • A Lojban 1300 alap szavaival könnyen felépíthető egy több millió szóból álló szókincs.
  • A Lojban szabályos, a nyelvben nincsenek kivételek.
  • A Lojban megpróbálja megszüntetni a korlátait a kreatív és világos gondolkodásnak/kommunikációnak.
  • A Lojban sokféle célra használható, kreatívtól tudományosig, az elméletitől a gyakorlati célokig.

Miért lett a Lojban megalkotva?

A Lojban eredetileg arra a célra lett kitalálva, hogy támogasson egy kutatást az úgy nevezett Sapir-Whorf hipotézisről: "egy nyelv felépítése korlátozza a használója gondolkodását".

A Lojban egy természetes nyelv teljes kifejezőképességével rendelkezik, de főbb pontokon különbözik azok struktúrájától. Ez teszi lehetővé használatát tudósok számára hogy megfigyelhető legyen a kapcsolat nyelv, gondolat, és kultúra között.

Egyéb felhasználások

A Lojban emberi nyelvnek lett tervezve, és nem számítógépes nyelvnek. Ebből kifolyólag használható beszélgetésre, írásra, olvasásra, gondolkodásra. Ellenben, lévén sokkal könnyebben feldolgozható számítógéppel mint egy természetes nyelv, a Lojban alapú programok elterjedése valószínűsíthető. Az egyértelmű nyelvtannak és az egyszerű rendszernek köszönhetően könnyen darabolható és feldolgozható, lehetséges a későbbi használata számítógépek és emberek közötti interakció, esetlegesen kommunikáció megvalósítására.

A Lojban állítmány kompozíciója hasonló az MI-hez, így egy hatékony eszköz lehet az MI feldolgozásban, különösképpen a világról ismert adatok és az azokról létező vélemények/gondolatok tárolásához, értelmezéséhez.

A nyelvészek leginkább a számítógépes fordításokban köztes nyelvként való lehetséges alkalmazása miatt érdeklődnek a Lojban iránt, mások nemzetközi nyelvnek tekintik.

A Lojban tervezése

A Lojban karakterkészlete az alapvető, minden billentyűzeten fellelhető karakterekből áll; a nagybetű ritka; az írásjelek szavakként használatosak. Az írott forma teljesen megfelel a beszélt nyelv hangjainak; a betűzés fonetikus (ez azt jelenti, hogy minden betűhöz egyetlen hang, minden hanghoz csupán egy betű tartozik) és félreérthetetlen, a nyelv áramló hangjai egyedülállóan bontódnak le szavakra. Ezek a tulajdonságok teszik praktikusabbá a beszéd felismerést és átírást. Megtanulni írni és beszélni a Lojbant gyakorlatilag triviális, egyszerű feladat.

A Lojban állítmány nyelvtana a formális logikából származik. A mondatok állítmányokkal összefűzött argumentumok. Ez az állítmány struktúra lehetővé teszi a 'nem logikus' gondolatokat; a logikusok képesek elemezni mindenféle verbális kifejezést, átalakítva őket állítmány szimbólumokká. ***predicate notation - predikátum függvény?*** De amíg a Lojban már eleve állítmány alapú rendszerben fejezi ki magát, könnyű analízist biztosítva, szintén magában foglalja a természetes nyelvekben található elemeket, amikkel véleményeket, érzelmeket, és gazdag metaforákat fejezünk ki.

A Lojban nem rendelkezik a beszéd általános elemeivel. A Lojban 'állítmány szavai' szolgálhatnak főnévként, igeként, melléknévként, vagy határozószóként. Cselekvés és létezés kifejezése egyaránt elérhető egy beszélő számára; a megkülönböztetés mellőzhető, vagy nyomatékosítva kifejezhető. Sokféle operátor létezik hogy kezeld az olyan absztrakciókat mint események, állapotok, tulajdonságok, mennyiségek, ötletek, tapasztalatok, vagy igazság-érték, ezenkívül a négy, előre definiált oksági viszony valamelyikét.

A Lojban-ban nincs kötelező ragozása a főneveknek, igéknek és mellékneveknek. A természetes nyelvek úgy alakították ki ezeket a formákat, hogy csökkentsék a kétértelműséget a szavak szerepeit illetően a mondatokban. A fejlődés következtében ezek a ragozások szabálytalanul alakultak, így nehéz tanulni őket.

Az egyszerű, de rugalmas állítmány kapcsolat mind a szabálytalanságokat mind a ragozásokat kiküszöböli.

Az igeidőket és helyeket mutató jelzők (ragozott alakok), határozószavak, és prepozíciók a beszéd egy részévé kapcsolódnak össze. Új prepozíció-szerű formák alkothatóak az állítmányokból; ez lehetővé teszi a használó számára, hogy kiterjesszék őket egy mondatban a mellékmondatok csatolásával és összekapcsolásával, amit normális esetben nem mutatna meg egy szó jelentése.

A számok és a mennyiségek fogalma a természetes nyelvekből lett átemelve. "Sok", "elég", "túl sok", "néhány", és "legalább" csak néhány fogalmi elem ami számokként használatos a Lojban-ban. Az alapvető fogalmai a logikának, matematikának és a tudományoknak már bele van építve az alap szókészletbe. Ezeken felül a Lojban használatra bocsát nem logikus szerkezeteket is amik nem befolyásolják a logikus struktúrát, így képes olyan kommunikáció alapköve lenni, amit logikai analízisre nem alkalmas. Például, a Lojban széles tárházzal rendelkezik érzelmi kifejezésekből, az angolban (is) használatos "Oh!", "Aha!", és "Wheee!" felkiáltásokhoz hasonlóan, azzal a kivétellel, hogy mindnek specifikus jelentése van. Hasonlóan, Lojbannal ki lehet fejezni a beszélő viszonyulását ahhoz ami elhangzott, ahogy az Amerikai Indián nyelvekben van rá példa.

A Lojban támogatja a metakommunikációs beszélgetést az elhangzottakról, de még így is egyértelmű marad. Szintén támogatja az úgynevezett 'merev' logikát, ami megengedi az idő és hely teljeskörű specifikációját, akár az időutazás fogalma által megmutatottakat is. A Lojban nyelvtana úgy lett tervezve hogy támogassa a világos matematikai formulákat, kifejezéseket, és kapcsolatokat is, olyan módon, hogy az használható maradjon nemzetközi felhasználásra is.

A Lojban sokkal egyszerűbb, mint a természetes nyelvek. A nyelvtan nehézsége leginkább a modern programozási nyelvek nehézségéhez mérhető (mint például az ADA). A Lojban kiejtése, betűírása, szóformálása nyelvtani szabályai meghatározottak, és az egész nyelv mentes az ezek alól való kivételektől.

Jelenlegi állapot és a használata

A nyelvről, amit akkor még Loglan-nak hívtak, először az 1950-es években, Dr. James Cooke Brown publikált írást. Az 1960-as Scientific American "Loglan" c. cikke felhívás volt egy nyelv megalkotásában való segítségre. Akkoriban történt egy lingvisztikai forradalom is; az eredmények által jobban megismertük a természetes nyelveket, ez pedig átalakították a Loglan feltételeit. Az első széles körben közre adott Loglan szótár és nyelv leírás nem jelent meg egészen 1975-ig; ez a leírás hiányos volt, és a folyamatos fejlesztői munka csökkentette a nyelvtanulási kedvet. Számítógépeken azonban elkezdték használni, lehetővé téve hogy a nyelvtant pontosítsák, megszüntessék a bizonytalanságokat és matematikailag bizonyítsák hiányukat; a munka ekkor fejeződött be. 35 éven keresztül, ezt a munkát önkéntesek végezték, mindenféle pénzbeli támogatás nélkül. Most, a nyelv sokadik változata után, az emberek tanulják és használják, amit már Lojban-nak hívunk (a "logikus-nyelv" alapszavakból Lojban-ul).

Ez a változat az első verzió stabil szókinccsel, és az első aminek komplett nyelvtana van (a matematikai kifejezések nyelvtana például 1990-if nem került kidolgozásra). Az alapvető Lojban szókincs alapkészletté vált (megváltoztathatatlannak kiáltották ki) 1988 második felében, és a nyelvtan szintúgy véglegesült a kései 1990-es években, az első Lojban kurzusok megtörténte, valódi használat, és számos körültekintő analízis ismétlődései után. A teljes nyelv végül 1997-ben alakult ki, és semmiféle változtatást nem vettek tervbe egészen 5 évvel azutánig, hogy a nyelvet leíró könyvek megjelentek (tehát legalább 2005-ig). Így, habár 35 éve indították el a nyelvet, a Loglan/Lojban igen új nyelvnek tekinthető.

Hogy biztosítva legyen a Lojban változatlansága amíg az emberek tanulják, a nyelv alapjai előírtak és gondosan kezelik őket. Amikor a beszélők száma jelentősen megnőtt, és Lojban irodalom kialakult, a Lojban természetes nyelvként lesz kezelve, és növekedése, ékesítése megszorítások nélkül megengedett lesz, ahogy bármely természetes nyelvnél.

Eredeti szövegek és költemények már Lojban-ul lettek írva, néhányat pedig lefordítottak rá. A Lojban hatékony metafóra struktúrája lehetővé teszi új elképzelések könnyű szavakba öntését, ha szükséges. A Lojban-t beszélő nem szorul rá szótárra hogy használjon és megértsen minden - több millió - szót, ami esetlegesen létezhet a nyelvben.

1997-ben nagyjából 1200 ember volt a levelezőlistánkon, ebből megközelítőleg 300-an aktívan tanulták a nyelvet. 100-an mutattak képességet a nyelv használatára beszélgetésben, fordításban, vagy írásban, és egy személy volt kellően képzettnek tekinthető ahhoz, hogy folyékonynak tekintsük Lojban használatát. Sokan közülük rendszeresen összegyűlnek Washington DC-ben beszélgetni, és egy éves találkozó/gyűlés is megrendezésre kerül ott minden nyáron. Ez a fejlődés figyelemre méltó, lévén nincs szótár a jelenlegi nyelvhez, és csupán egy tankönyv létezik, szinte jegyzetszerű állapotban; az emberek a nyelv kézikönyvét hazsnálják tanulási anyagnak, és mi több lehetőséget is kialakítottunk a nyelv távolról történő tanítására, hogy ezt a problémát is áthidalhassuk.

A Lojban egyértelműsége

A Lojban teljesen egyértelmű nyelvtannal, (bizonyítottan számítógépes formális nyelvi elemzések alapján YACC-al), kiejtéssel, és alaktannal (a szavak képzése, formája) rendelkezik. A személy aki Lojban-ul olvas vagy hallja azt, sosem kételkedik abban, hogy milyen szavak és milyen szerepben szerepelnek a mondatban. A Lojban-ban nincsenek hasonló hangalakú szavak különböző jelentéssel (mint például "csukja" és "csuklya"), vagy olyan szavak amelyeknek többféle, egymáshoz nem kapcsolódó jelentése van ("hal"), vagy amelyeknek csupán a leírása különbözik, de kiejtésben egyformák (mint az angolban a kibírhatatlan "its" és "it's").

Sosem kétséges, hogy egy szó hol kezdődik és végződik (az "egy szálló balra" 3 vagy 4 szónak is érthető beszédben). Minden egyes szó funkciója tiszta és érthető; nincs olyan mint az Angolban lévő "Time flies like an arrow.", ahol három szó közül bármelyik lehet ige. A pontosság nem szabja határok közé egy Lojban mondat jelentését. Lehetséges képtelenséget mondani vagy hazudni, esetleg félreérthetőnek lenni. Lehetsz nagyon kifejező, specifikus, vagy szándékosan érthetetlen, homályos. A allgató talán nem fogja érteni mit akartál mondani, de minden esetben érteni fogja, hogy mit mondtál.

A Lojban NEM teljesen egyértelmű, az emberi lények alkalmanként szeretnének félreérthetőek lenni a kifejezéseikben. A Lojban-ban, ez a többértelműség korlátozva van a szemantikára (jelentéstan), metaforákra, és szándékos információ kihagyásokra (ellipszis - mint retorikai alakzat).

A jelentéstani többértelműség azért történik a természetes nyelvekben, mert a szavak inkább fogalmak csoportjait jelentik mintsem egy-egy fogalmat, gyakran csak gyenge jelentésbeli kapcsolatban egymással. Ráadásul, minden egyes individuum

tapasztalata érzelmi jelentést társít a szavakhoz. Egy friss, kultúrálisan semleges kezdést nyújtva, a Lojban célja hogy minimálisra redukálja ezeknek az egyéni asszociációknak az átvitelét ahogy az emberek megtanulják a nyelvet Szándékosan a legtöbb Lojban szó nem hasonlít más nyelvekben előforduló szavakra; a különbségek segítenek egy új kezdethez. A Lojban hatásos metafora és szóképzési sajátosságai lehetővé teszik hogy könnyen megkülönböztethetőek legyenek a fogalmak, ellenezve az egyedi szavak csoportos jelentését. A Lojban metaforái saját maguk többértelműek - ahogy fogalmak közötti kapcsolatot alakítanak ki -, de a kapcsolatok nem. Ezek a kapcsolatok világosak lehetnek egyértelmű logikai konstrukciók alkalmazásával ha szükséges, vagy maradhatnak bizonytalanok, ha a beszélő úgy kívánja. Hasonlóképpen, egy Lojban kifejezés logikai felépítésének elemei kihagyhatóak, egyszerűsítve a kifejezést, többértelműséget kialakítva. A természetes nyelvekhez képest eltérően ellenben, az olvasó vagy hallgató számára rögtön azonosítható. Tehát mindenféle többértelműség, félreérthetőség as Lojban-ban korlátozva van, erőltetett és felismerhető, a későbbiekben pedig tisztázható ha szükséges.

A Lojban és a Sapir-Whorf hipotézis

Ez a hipotézis kimondja, hogy egy nyelv felépítése, struktúrája kényszeríti a gondolatokat az adott nyelvre, és határok közé szorítja - befolyásolja azt a kultúrát amit használja. Más szavakkal, ha a fogalmak és a szerkezeti minták nehezen kifejezhetőek az adott nyelven, a társadalom és a kultúra amit használja a nyelvet, egyre inkább el fogja kerülni használatukat. Egyének esetleg áttörhetik ezt a "falat", de a társadalom egésze nem fogja. A Sapir-Whorf hipotézis fontos, és sokat vitatott, szociológiai érvként használható a fajelméletek és a szexizmus (ezen kívül számos izmus) legitimálásához vagy ellenzéséhez. Csak példának okáért, az az állítás, hogy a nem kifejezetten nemhez kötött kifejezések hímnemű alakot használnak az Angolban, tehát az angol nép szexista, előfeltételezi hogy a Sapir-Whorf hipotézis igaz. Megérteni a Sapir-Whorf hatásaiban rejlő lehetőségeket könnyebb nemetközi megértéshez vezethet, a kommunikáció és békés konfliktusrendezés elősegítőjeként.

Köztudott, hogy az emberek fogalmai és gondolatai megváltoznak valamennyire miközben idegen nyelveket tanulnak. Nem tudni ellenben, hogy ez a másféle kultúrának kitéve annak hatása, vagy csupán a saját kultúra meghaladásának, abból való kitekintésnek. Szintén nem tudjuk, hogy a hatás mennyiben következik be a nyelv természete miatt, ahogy ellenben állnak egymással a kultúrális örökségek.

A Sapir-Whorf hipotézis fontos volt a nyelvészetben 1950 körül, de az érdeklődés iránta gyorsan elapadt, mert a megfelelő vizsgálata bonyolult volt. A Loglan/Lojban nyelv a vizsgálat egy újféle megközelítése. Nyilvánvalóan, ha egy kultúrafüggetlen nyelv megtanítható az embereknek, egy nyelv hatásai könnyebben elhatárolhatóak a kultúrális háttér hatásaitól.

A Lojban egyedi jellemzői eltávolítják a logika, az egyértelműség, és a kifejezőképesség nyelvi korlátait, olyan területeket nyitva meg az emberi gondolkodásban, amik nem könnyen voltak elérhetőek a természetes nyelvekkel. Mindeközben, a formai merevsége a nyelvnek teszi lehetővé a beszélő számára, hogy körültekintőek bánjanak a kifejezéseikkel (és talán még ez előtt a gondolataik feldolgozásával is). Ez vetíti előre a használhatóságát Sapir-Whorf kísérletek tervezésében és kivitelezésében.

Egy ilyen kísérlet egyik előfeltétele a Lojban beszélők egy nemzetközi halmaza. Alkalmasnak kell lennünk megtanítani a Lojban-t olyan alanyoknak, akik csupán a saját idegen (tehát nem angol - megjegyzés: mert a Lojbant angol nyelven konstruálták) nyelvüket ismerik, és nyomon kell követnünk minden problémát vagy nehézséget amit ezek a beszélők különböző kultúrákból a tanulás közben tapasztalnak. Ezért a Lojban közösség aktívan keres nem angol anyanyelvű lojban beszélőket.

A Lojban-nak nem szükséges bizonyítania vagy megcáfolnia a Sapir-Whorf hipotézist ahhoz, hogy sikeres legyen. Mindazonáltal, ha bizonyítékot szolgáltatna ami alátámasztja ezt a hipotézist, a Lojban valószínűleg az egyik legnagyszerűbb eszközként lenne számontartva az analitikai és kreatív gondolkodás elősegítéséhez.

Egyéb nyelvészeti alkalmazások

Egy mesterséges nyelv a természetes nyelvek egyszerű modellje. Ugyanolyan kommunikációra használható, de egyszerűbb, szabályosabb, és nagyjából mentes a kultúrális hatásoktól, hátterektől. A legtöbb természetes nyelvhez képest egy mesterséges nyelv nem változott és fejlődött más nyelvekkel való kapcsolat miatt, belső változások sem mentek végbe benne. Ráadásul egy mesterséges nyelv részletei sokkal kidolgozottak lehetnek, a belső struktúrája sokkal ismertebb mint bármely természetes nyelvé.

Egy ilyen előre meghatározottság, a nyelv 'előreírása', tesz egy mesterséges nyelvet egyedi eszközzé az emberi nyelvek tanulmányozásához. Ahogy az emberek tanulják a nyelvet, az a folyamat ahogy 'megszerzik, megtanulják ezeket az előre definiált szabályokat, a tudósok számára eldönthető, hogy mennyire voltak 'természetesek' az előreírt szabályok. A nyelv valódi használata során összevethető az előreírtakkal, nagy mennyiségű adatot szolgáltatva a valódi használat mintázatairól. Ahogy a nyelv fejlődik az eredeti állapotából, lehetséges hogy eltérően alakul az előre definiáltaktól. Ezek a változások a kutatóknak segítenek megállapítani hogy mennyiben hasonulnak a természetes nyelvek tulajdonságaihoz. A folyamat miképpen a nyelv változtatja magát, annyira elérhetően lesz vizsgálható és dokumentálható, amire még nem volt példa. Végre, egy nagyjából teljes nyelvleírás létezése a nyelv kezdetekor azt jelenti, hogy a későbbi használat során könnyebben igazíthatóak és fenntarthatóak, vagy tanulmányozhatóak a tulajdonságok.

A Lojban minden bizonnyal a legkörültekintőbben megtervezett mesterséges nyelv. A kidolgozás minden szempontból gondosan történt számos ember által, akikhez több kapcsolódó téma szakértői is csatlakoztak, többek között a nyelvészet területéről. A nyelv alapja egy élő természetes nyelvhez hasonlatosan teljes. Egyedi alapul szolgál a nyelvtanuláshoz, nyelvváltáshoz.

Egy olyan új nyelv, mint például a Lojban, aminek nincsenek anyanyelvi beszélői, eléggé kilóg a nyelvek közül. Ahogy a nyelv majd alakul, más nyelvek anyanyelvi beszélői fogják alakítani és tanulni, a saját nyelvük perspektívájához és használatának mintáihoz igazítani a Lojban használatát. Ez az interakciós folyamat, az úgy nevezett 'kreolizáció', minden nyelvet befolyásol, és olyan alapvető elv amit a nyelvváltás hoz létre. Ahogy a Lojban-t megtanulják számos természetes nyelvek beszélői, ez a folyamat közvetlenül lesz majd megfigyelhető, eddig példa nélkül. A nyelv előírt alapjai csupán irányadóként funkcionálnak, hogy mely eltérések, amelyek a beszélő származásából, Lojban használatából alakulnak, tartható meg, és részletezhető a későbbiekben.

Egy Lojban-hoz hasonló mesterséges nyelvnek nincsenek 'anyanyelvi nyelvjárásai' vagy kultúrális háttere. Lévén sokkal szabályosabb és egyszerűbb mint a természetes nyelvek, egy felnőtt beszélő olyan folyékony tudást szerezhet amit ritkán érhet el egy természetes nyelv tanulásával, ráadásul relatíve kevés idő alatt. A Lojban lehetővé teszi a rövid idejű nyelvtanulást. Olyan folyamatok amik természetes nyelvek esetében nemzedéknyi időket vennének igénybe, a Lojban esetében pár éven belül megfigyelhetőek.

A nyelvek tanulása igen fontossá válik napjaink nemzetközi gazdaságában, de a Lojban egy eszközt kínál a nyelvek megszerzéséhez. Ismét említsük meg, a Lojban egyszerűsége teszi lehetővé az efféle kutatások gyorsabb eredményeit, a természetes nyelvek tanulásához hasonlítva.

Nem állítjuk, hogy a Lojban tanulása 'mindent' elmond a nyelvekről. A Lojban, legalábbis évtizedekig, csupán egy nyelvi 'model' lesz, aminek a 'természetessége' gyanús marad. ***However, to the extent that Lojban serves the communicative and expressive functions of human language, any theory about the nature of human language must apply to Lojban.*** A nyelv tulajdonságai s folyamatai könnyebben azonosíthatóak a Lojban tanulása során mint a természetes nyelvek esetében. Ehhez hasonlóan, a nyelvek természetéről létező elképzelések kipróbálhatóak és tesztelhetőek ezen az egyszerűbb felépítésű nyelven, a sokkal bonyolultabb és időigényesebb vizsgálatokkal ellenben amikkel egy természetes nyelv esetében járnának.

A Lojban nagyjábóli kultúrafüggetlensége miatt, és az előre megírt rendszere miatt ami megegyezik a logikai formulákkal, a Lojban egy megfelelő közvetítő más nyelvek leírásához és elemzéséhez. Jelenleg, a nyelv jellemzői összevethetőek más, természetes nyelvekéivel, általában a tudományos irodalomban magyarázó fordítással angolul. A Lojban elég egyszerű és rendszerű annyira, hogy egy olyan metanyelvként lehessen megszerezhető amivel leírhatóak a többi nyelvek, a fleépítése lehetővé teszi a nyelvek mintázatainak érthetőbb leírását, az angol nyelv megfelelő mintázataival való interferálás nélkül.

Végezetül, a Lojban állítmányi nyelvtana teszi elsőképpen az éppen zajló, természetes nyevekre irányuló számítógépes kutatások segédeszközévé. A Lojban használható szövegek bontására ***parsing*** és analizálására, az adatok tárolásának közvetítőjévé, vagy egy köztes a számítógépes fordításokhoz. Lévén kombinálja a logikus és természetes nyelvi rendszereket, a két legfőbb megközelítést olvasztja egybe a számítógépes feldolgozáshoz.

A nyelvalkotás folyamata sok dolgot tanít nekünk olyan nyelvekről amelyeket talán nem lehet megtanulni. Ha a Lojban még kudarcot is vall, mint nyelv, tanulunk belőle. Mindazonáltal, a Lojban sikereinek mértéke, a potenciál hogy a nyelvekről alkotott nézetek kipróbálhatóak, használata és struktúrája, határtalan. A Lojban feltalálása tulajdonképpen a kísérleti nyelvészet tudományának feltalálása is.

A Lojban mint nemzetközi nyelv

A Lojban talán az első olyan mesterséges nyelv aminek NEM célja közvetlenül versenyezni az Eszperantóval, lévén a Lojban lehetséges sikerei és céljai függetlenek nemzetközi nyelvként való gyakorlati használatától. Természetesen, használjuk is az Eszperantót lévén hozzásegít a Lojban-ról való információk gyors terjesztésében a nem angolul beszélők körében, felgyorsítva azt a fordítási folyamatot, ami akár évtizedeket vehetne igénybe, ha minden célnyelvre közvetlenül kellene lefordítani az anyagokat. A Lojban vonzó perspektívának kínálkozik az Eszperantót használók körében; nem érzik magukat fenyegetve mivel a Lojban-nak elsődlegesen másféle céljai vannak. A Lojban támogatói felismerik, hogy évtizedeket fog igénybe venni a Lojban számára hogy mind számban, mind különbözőségekben elegendően legyenek a beszélői, az Eszperantó használathoz viszonyítva. Időközben, mindkét nyelvi közösség sokat tanulhat egymástól; ez a folyamat pedig már régóta elkezdődött és jelenleg is akítv.

Miért kezdd el tanulni a Lojban-t még MOST

Akik a Lojban-nal foglalkoznak, sokat beszélnek arról, hogy hogyan kellene tanítani és terjeszteni a nyelvet. Azok akik írásban használják a nyelvet, hozzájárulnak a szókincs bővüléséhez, és megszilárdítják azokat az elveket amik a használatra vonatkoznak a következő évek során. Azok akik különösképpen aktívak voltak, csatlakoztak a projekt vezetéséhez pár hónappal a bevonásuk után.

Akik információs technológiai tudással rendelkeznek, segíthetnek az első Lojban-t (is) használó szoftverek létrehozásában. Elég nagy szakértelmet szerezve a nyelvben egyértelműen felismerhető hogy a Lojban egy hasznos eszköz a számítógépes programok fejlesztésében, tervezésében. Az ezirányú érdeklődésű Lojban használók szintén segíthetnek tanító, magyarázó ezsközök/szoftverek készítésében, vagy a létező programok új környezetekben való futás felkészítésére.

Mindenféle háttértől függetlenül a Lojban tanulásának tapasztalata szélesíti a látókört. Bármilyen új nyelv a saját anyanyelveden kívül új perspektívákat tár eléd, és meghaladhatod az anyanyelvi kultúrkör szabta korlátokat. Lévén a Lojbant sokkal könnyebb megtanulni (a természetes nyelvekhez képest), így sokkal gyorsabban is fogod ezt tapasztalni. Lévén olyan mértékben különbözik, valószínű hogy ezen hatása sokkal erősebb is az emberekben. Amikor a Lojban használók nyelvről beszélnek, a beszélgetés sokkal jobban megfigyelt ahhoz hogy kifinomult legyen, és minőségben is különbözik az általában másodlagos nyelveket tanulók beszélgetésétől.

Az a logikus szerkezet amivel a Lojban rendelkezik, segíti rendszerezni és tisztázni a gondolatokat. Az újféle megközelítés ahogy a nyelvekre tekinteni fogsz, és az egyértelmű kommunikáció lehetővé teszi hogy hogy a gondolataidat sokkal érthetőbben fejezd ki.

Tulajdonképpen középiskolai (vagy fiatalabb) diákok kérvényezték a Lojban tanulását, mert olyan nyelvtani megértést biztosít amire sokáig a latin nyelvet használták. Egy efféle tanulmány a logikával, és esetlegesen számítógépes tevékenységekkel kombinálva segít megértetni a kapcsolódó nyelvi alapokat, egyéb emberi törekvéseket.

Nem szükséges Lojban-t tanulnod minden esetre gyakorlati célokból. Nagyon sok tanuló valójában azért tanulja a Lojban-t, mert egy jó hobbi. A tanulási intellektuálisan ösztönző, és kihívás elé állítja az emberi kommunikációt. A szórakoztatásra kitalált játékok minden előnyével rendelkezik, de hasznos képességeket alakít ki. A tanulását 'szellemi játékszer'-ként használni élvezetes tanulást jelent, de sokkal kevesebb erőfeszítéssel mint más nyelvek esetében. Folyékonyan beszélni a Lojban-t valószínűleg sok száz óra tanulást jelent hónapokig, de már jó eredményeket érhetsz el csupán pár óra tanulás után is. Rögtön használhatod a Lojban-t hobbiból, miközben új tapasztalatokra és gondolkodási képességekre tehetsz szert.

Hogyan tanuld a Lojban-t

Ha esetleg írsz a The Logical Language Group, Inc. nevű szervezetnek, szívesen tájékoztatunk a lehetőségekről, de ezen honlap webes archívumában minden információt megtalálsz amivel rendelkezünk terjeszthető formában. Nyomtatott anyagért 5 USD hozzájárulást kérünk, a bevezető anyagok előállítási költségét fedezendő, (ezt az írást is beleértve), ***will send this package on speculation***. Több száz oldalas kiegészítő anyagok érhetőek el, amiknek az ára a mi költségeink fedezése csupán; egy non-profit szervezet vagyunk, oktatási/tudományos célokkal. Keress meg minket nemzetközi díjszabásért; sokféle lehetőséget kínálunk. Létezik korlátozott lehetőség azok számára is, akik nem tudják megengedni maguknak a fizetést ezekért az anyagokért.

Bátorítjuk az új tanulókat arra, hogy összpontosítsanak a szókincsre. Szinte minden használata a Lojban-nak megköveteli erős ismeretét az alap szókészletnek (1000-2000 szó). Elegendő nyelvtant tanulhatsz hogy képes legyél pár órás beszélgetést fenntartani, de vésd észbe hogy sok órányi szótanulás kell ahhoz, hogy hatásosan használd azt a nyelvtant. Terjesztünk szókártyákat, amik ezzel a ***flash card*** technikával gyorsan tanulható a szókincs. Az ezeken alapuló módszereket adaptáltuk egy számítógépes tanulássegítő Shareware licencű programba, amit "LogFlash"-nek hívnak, jelenleg MS-DOS és MacIntosh rendszerekre érhető el.

Számtalan más módon lehet tanulni a Lojban nyelvtanát, többek között a negyedévenkénti folyóiratunkban szereplő példák tanulmányozásával ju'i lobypli vagy a YACC és E-BNF formális nyelvtanok leírásával. Van egy elérhető tájékoztató a nyelvről, The Complete Lojban Language, John Cowan munkája. A jegyzetszerű anyagok (nagyjából 180 oldal) talán a legmegfelelőbbek az önálló tanulásra. Egy Lojban tankönyv már lett írva, ami tükrözi azokat a tanulságokat amiket az első tanulni szándékozók adtak, és kifejezetten arra lett tervezve hogy egyedüli, csoportos, vagy tantermi tanításra is használható legyen. Egy formalisabb 'Lojban szótár' fogja felváltani a jelenleg létező anyagokat a szavakról, szólistákról. Ezen jelenleg még dolgozunk, de az elérhető anyagok lényeges törzsét képezik majd ennek a szótárnak.

Miután a szótár és a tankönyv elkészül, a Lojban nyelv 'be lesz fagyasztva' legalább 5 évig, azután pedig a beszélői fogják alakítani a nyelvet.