lo nenri be lo spati denmi

From Lojban
Jump to navigation Jump to search
banjubu'o / English

Yabunonaka (In the bush) in Lojban

lo nenri be lo spati denmi is


Lojban-only version

Lojban-Japanese bilingual version