Pronunciation guide in Mandarin Chinese

From Lojban
Revision as of 17:02, 19 November 2018 by Gleki (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
a mashang (ma3shang)
e fei (fei1)
i bingli (bing1li4)
o duo, wo (duo1, wo3)
u daolu, gongfu, guwu (dao4lu, gong1fu1, gu3wu4)
y shenme, wo lai le (shen2me5, wo3 lai2 le5)
ai lai, baicai (lai2, bai2cai4)
au lao, zaogao (lao3, zao1gao1)
ei Feizhou, Meiguo, Beijing
oi fat choy in Cantonese (fa3 cai4)
ia Yazhou, yazi, yangren (ya1zi, yang2ren2)
ie liefeng, miewang (lie4feng1, mie4wang2)
ii Yingguo", yi, yiwen (yi1, yi4wen2)
io pengyou, niurou (peng2you3, niu2rou4 -> "nyou !)
iu yonggong (yong4gong1)
ua bagua (ba1gua4)
ue wu + ye -> we
ui Pu-yi (don't pron. the "y"!)
uo Luoma (Rome)
uu wubi (wu2bi3)
b bubian, bingbao (bu2bian4, bing1bao2)
c shawei, shan shang (sha1wei3, shan1 shang)
d Datong, dongfang, dadao (dong1fang1, da3dao3)
f fengshui, "fei long wu feng" (feng1shui3)
g gaoliang, zaogao (gao1liang2, zao1gao1)
j
k keren, kaikou (ke4ren2, kai1kou3)
l "Aolung" ;-), lunliu (long2, lun2liu2)
m mafan, mingmei (ma2fan4, ming2mei4)
n Nanning, nengli, nongren (neng2li4, nong2ren2)
p pinyin, heping (he2ping1)
r ren, rang, ertong (ren2, rang2, er2tong2)
s sanjiao, sangmenr, (san1jiao3, sang3menr2)
t Tang, tebie (te4bie2)
v
x hen hao!  ;-)
z

Correspondencies according to la gleki

Mandarin phonology (IPA)

Labial (Denti-)Alveolar Retroflex (Alveolo-)Palatal Velar
Nasal m ŋ
Stop p t̪ʰ k
Affricate t͡sʰ t͡s ʈ͡ʂʰ ʈ͡ʂ t͡ɕʰ t͡ɕ
Fricative f s ʂ ʐ~ɻ ɕ x
Approximant (j) (ɥ) (w)

Lojbanic phonology

Labial (Denti-)Alveolar Retroflex (Alveolo-)Palatal Velar
Nasal m n, ni [ŋ]
Stop p b t d k g
Affricate ts dz tc dj tsi dzi
Fricative f [v] s [z] c r j si x
Approximant l i ‘ u

[v] and [z] are present in Lojban but not in Mandarin.

Li'a vy fa'u zy na'e zasti sepa'u lo bancumunu ke sance ciste. I zo'oi ngy na'e zasti sepa'u lo jbobau ciste (to zo'oi ngy mintu ny toi).

Discussion

 • There is no "real" r-sound in Putonghua phonology nor a "real" j-sound (is there a "real" r-sound in English?!).
  • There is the choice to represent Lojban r or j by the Chinese sound given as 'r' (in Pinyin) or 'j' (in W-G) respectively:
   • 'ri4' or 'jih4': "sun/day"
  • The sound described by these conventions is pronounced somewhat between American 'r' (in 'are' - this English word sounding pretty close to pinyin 'èr' or W-G 'erh4'!) and French génie, maybe comparable to the 'r-j' mix in the Czech composer's surname Dvořák but without the trill.
  • .aulun.:
   Maybe persuaded by the Pinyin convention, I usually hear this sound like American 'r', but - on my way across the whole country - I also would hear a native of Peking area pronounce his surname 'rén' as 'jen2' (W-G), i.e. much closer to the 'génie' initial. So what? I decided to take this Chinese (Putonghua) sound to represent Lojban 'r'.
  • .braiyn.:
   My Mandarin dictionary lists the pronunciation of Pinyin initial r as IPA "z-with-tail", which CLL explicitly lists as an allowed pronunciation of lojban j...
   • .aulun.:
    Yes, we're having the choice, as mentioned above. Yet, we only can take one to represent this phoneme, and i decided/proposed to take the 'r'.
  • .aulun.:
   There's a sound in Putonghua (represented by 'r' in pinyin) that - in my impression - seems to be closer to American 'r' than to Lojban j. But that is not the question, since the Chinese language is nontheless defective with regard to - at least - these two consonants: choose what you want to - and drop the other one respectively!

See also